Ochrana údajů

Zásady ochrany osobních údajů organizace Společnost pro zvířata – ZO ČSOP

Správce osobních údajů

 • Tyto zásady ochrany osobních údajů neziskové organizace Společnost pro zvířata – ZO ČSOP (dále jen „Zásady“) se řídí zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů (dále jen „Zákon“).
 • Správcem a současně zpracovatelem osobních údajů je nezisková organizace Společnost pro zvířata – ZO ČSOP., IČ 65401760, ,zapsaná jako pobočný spolek pod sp.zn. L 49313 vedená u Městského soudu v Praze se sídlem Michelská 5, 140 00 Praha 4, zastoupená Ing. Ditou Michaličkovou, předsedkyní.
 • Osobním údajem je jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů ve smyslu § 4 písm. a) Zákona.
 • Subjektem údajů se rozumí fyzická osoba, ke které se osobní údaje vztahují, a která tyto údaje dobrovolně poskytla neziskové organizaci Společnost pro zvířata – ZO ČSOP.

Rozsah zpracování osobních údajů

 • Nezisková organizace Společnost pro zvířata – ZO ČSOP zpracovává osobní údaje subjektů údajů v následujícím rozsahu: jména, příjmení, adresu trvalého či přechodného bydliště, doručovací nebo jinou kontaktní adresu, e-mailové adresy, telefonní čísla, případně bankovní údaje – číslo účtu, kód banky (dále jen „osobní údaje“).
 • Kromě shora uvedených osobních údajů nezisková organizace Společnost pro zvířata – ZO ČSOP zaznamenává a uchovává tzv. behaviorální údaje týkající se subjektu údajů, kterými jsou zejména účast na akcích neziskové organizace Společnost pro zvířata – ZO ČSOP, otevírání e-mailů zasílaných neziskovou organizací Společnost pro zvířata – ZO ČSOP, monitoring plateb, četnost podepisování online petic a jiné online a offline aktivity (dále jen „jiná data“).

Shromažďování a zpracování osobních údajů

 • Subjekt údajů uděluje souhlas neziskové organizaci Společnost pro zvířata – ZO ČSOP osobní údaje a jiná data dále propojovat s oprávněně zveřejněnými osobními údaji uvedenými o subjektu údajů ve veřejně přístupných zdrojích, tyto údaje shromažďovat, zpracovávat, sledovat, vyhodnocovat a jinak s nimi zacházet, s výjimkou poskytnutí těchto údajů třetím osobám bez předchozího souhlasu subjektu údajů.
 • O poskytnutí osobních údajů může být subjekt údajů požádán při dobrovolném kontaktu s neziskovou organizací Společnost pro zvířata – ZO ČSOP, zejména v případě podepisování online i offline petic, návštěvě internetových stránek neziskové organizace Společnost pro zvířata – ZO ČSOP, při účasti na akcích pořádaných neziskovou organizací Společnost pro zvířata – ZO ČSOP, zasílání příspěvků neziskové organizaci Společnost pro zvířata – ZO ČSOP, offline i online registrací v jakékoli formě, zařazením na seznam účastníků, žádostí o spolupráci provedenou subjektem údajů osobně, korespondenčně, emailem a telefonicky, či jakoukoliv jinou formou poskytnutí.
 • Nezisková organizace Společnost pro zvířata – ZO ČSOP nepředá osobní údaje ani jiná data jinému správci či třetí osobě.

Účel zpracování osobních údajů

 • Osobní údaje a jiná data ve shora uvedeném rozsahu mohou být neziskovou organizací Společnost pro zvířata – ZO ČSOP zpracovány za účelem následné komunikace se subjektem údajů prostřednictvím emailu, telefonického hovoru, poštovní korespondence nebo zasíláním SMS zejména v následujících záležitostech:
  1. informování o aktivitách neziskové organizace Společnost pro zvířata – ZO ČSOP;
  2. komunikace související se statusem sympatizanta či člena neziskové organizace Společnost pro zvířata – ZO ČSOP, zejména potvrzení o přijetí daru, aktualizace kontaktních údajů, nebo účasti na akci pořádané neziskovou organizací Společnost pro zvířata – ZO ČSOP;
  3. zasílání newsletteru, probíhajících kampaních, peticích, náboru nových členů, možnostech poskytnout neziskové organizaci Společnost pro zvířata – ZO ČSOP dobrovolný příspěvek pro podporu její činnosti, žádostí o spolupráci či jiné vhodné aktivity subjektu údajů v souvislosti s činností neziskové organizace Společnost pro zvířata – ZO ČSOP;

Doba udělení souhlasu

 • Subjekt údajů uděluje neziskové organizaci Společnost pro zvířata – ZO ČSOP souhlas se zpracováním osobních údajů a jiných dat za účelem stanovených v těchto Zásadách na dobu neurčitou, resp. do doby, než subjekt údajů souhlas odvolá.
 • Subjekt údajů je oprávněn souhlas kdykoliv prostřednictvím standardních komunikačních kanálů odvolat. Po odvolání souhlasu nezisková organizace Společnost pro zvířata – ZO ČSOP zajistí, aby veškeré údaje subjektu údajů byly z databáze zlikvidovány a nebyly nadále zpracovávány, s výjimkou stanovenou Zákonem.

Přístup subjektu údajů k osobním údajům

 • Subjekt údajů má od okamžiku zpracování osobních údajů právo kdykoliv požádat neziskovou organizaci Společnost pro zvířata – ZO ČSOP o informaci o zpracování svých osobních údajů. V takovém případě nezisková organizace Společnost pro zvířata – ZO ČSOP poskytne subjektu údajů informace v rozsahu stanoveném Zákonem.

Využívání informací o návštěvníkovi stránek neziskové organizace Společnost pro zvířata – ZO ČSOP

 • Stránkami neziskové organizace Společnost pro zvířata – ZO ČSOP se rozumí jakýkoliv digitální obsah přístupný na internetových doménách, jejichž vlastníkem či držitelem je nezisková organizace Společnost pro zvířata – ZO ČSOP.
 • Internetové stránky neziskové organizace Společnost pro zvířata – ZO ČSOP mohou obsahovat odkazy na různé další internetové stránky třetích osob, zejména na sociální sítě jako jsou Facebook, Twitter, Google+, Youtube, apod. Tyto odkazy nejsou součástí internetových stránek neziskové organizace Společnost pro zvířata – ZO ČSOP, přičemž mohou používat cookies sledující činnost subjektu údajů na internetu nezávisle na vůli neziskové organizace Společnost pro zvířata – ZO ČSOP. Cookies třetích osob se řídí zásadami ochrany osobních těchto třetích osob. Cookies lze zablokovat v nastavení daného internetového prohlížeče.
 • Internetové stránky neziskové organizace Společnost pro zvířata – ZO ČSOP mohou shromažďovat technické údaje o požadavku subjektu na získání obsahu ze serveru v rozsahu IP adresa, čas požadavku, typ prohlížeče a operační systém.

Kontakt

 • V případě dotazů, připomínek týkající se těchto Zásad, či žádostí o poskytnutí informací nebo likvidaci osobních údajů dle Zákona lze kontaktovat neziskovou organizaci Společnost pro zvířata – ZO ČSOP pomocí kontaktních údajů uvedených na internetových stránkách neziskové organizace Společnost pro zvířata – ZO ČSOP https://spolecnostprozvirata.cz.

Komentáře jsou uzavřeny.