Stop zábavní pyrotechnice

ZÁBAVNÍ PYROTECHNIKA? …BOMBOVÝ ÚTOK

rakety, petardy, pumy, římské svíce, bouchací kuličky, ohňostroje aj.

PANIKA – STRACH – STRES – ZRANĚNÍ – BOLEST – TRAUMA – ŠOK – SMRT

Každý většinou máme zkušenosti s reakcemi zvířat na tzv. zábavní pyrotechniku a se škodami, které působí nám a zvířatům.

Bezohlednost škoditelů je veliká.

„Zábavní“ pyrotechnika působí zranění, trauma, šok a smrt zvířatům, poškozuje zdraví (tělesné i duševní) lidí, kontaminuje silně toxickými chemickými látkami životní prostředí (vzduch, vodu, půdu, zeleň), jejím použitím škoditel porušuje mnoho zákonů. Více informací viz níže, zejména v letáku. Souhrn nejdůležitějšího je v plakátu.

 


 


 

 


PETICE ZA ZÁKAZ PRODEJE A POUŽITÍ Z. PYROTECHNIKY

 


„ZÁBAVNÍ“ PYROTECHNIKA VERSUS ŽIVOT A ZÁKONY    

tzv. zábavní pyrotechnika  děsí lidi nedobrovolně zatažené do odpalování, děsí zvířata, působí  jim šok, trauma, zranění (nejen zvířatům doma, ale i zvířatům venku – ptáci, veverky, ježci, kuny, lasičky, kočky, zajíci …) včetně popálenin, poškození očí, dokonce i smrt.

Trauma a šok mají lidé, kteří musí odstřely a výbuchy nedobrovolně snášet, zážitek má negativní vliv na jejich  zdraví (tělesné i duševní). Pyrotechnika  kontaminuje silně toxickými chemickými látkami životní prostředí (vzduch, vodu, půdu, zeleň), jejím použitím škoditel porušuje mnoho zákonů.

Škoditelé, bezohlední nemyslící jedinci, odpalují z. pyrotechniku v průběhu celého roku. Na přelomu roku jsme všichni nedobrovolně zataženi, doslova, do války proti životu. Prodej z. pyrotechniky není zatím, bohužel, zakázán. I když je jejím použitím porušováno hned několik zákonů, viz níže, v současné dekadentní společnosti se tím výkonodárné orgány nezabývají. Morálka, ohleduplnost, slušnost, dodržování zákonů jsou jen prázdné pojmy. Navíc, trvale klesá vzdělanost, která by mohla někdy některé jedince umírnit. Trvale stoupá negativní vliv internetu a médií na děti a mladistvé bez omezení nabízejí agresivní, násilné a neetické příspěvky.

„Zábavní“ pyrotechniku definuje zákon č. 206/2015 Sb. o pyrotechnických výrobcích. ZP patří podle § 4 do kategorie F1, F2, F3 nebo F4. Zákon neřeší regulaci použití ZP.

ZVÍŘATA TRPÍ

Žijí všude kolem nás, ptáci, savci volně žijící (ježci, zajíci, veverky nemající možnost přežití ve volné krajině se uchylují do lesoparků a zeleně měst a obcí) nebo na volno žijící (např. opuštěné kočky).  A mají velmi citlivé smysly, čich a sluch mnohonásobně lepší než lidé.

Výbuchy v blízkosti zvířat jim způsobují popáleniny, poškození očí a jiná těžká zranění. Také šok, úzkost a trvalé trauma.

Zvířata se snaží uniknout a schovat, není často kam. V panice se zraní a v bolesti hynou, umírají.

Psi a kočky se lehce zaběhnou a ztratí se. V lepším případě končí u dobrých lidí, v útulcích nebo odchytových stanicích. Bohužel, často se nevrátí, končí ve škarpách, pod vozidly.

Zvířata volně žijící a zvířata zaběhlá se v panice střetávají s motorovými vozidly (včetně vlaků), mohou vběhnout na polo-zamrzlý rybník, naráží do skleněných ploch a pevných překážek. V panice a šoku jsou také zvířata zavřená v chovech a na pastvinách.

Vyděšená volně žijící zvířata prchají, opouštějí svá teritoria, úkryty.  V době hnízdění ptáci opouštějí leknutím hnízda a nevrátí-li se včas mláďata nebo vejce zastydnou.

Ptáci leknutím slepě narážejí do čehokoliv, do budov, skel, pevných překážek, drátů vedení apod. Zejména vodní ptáci nebo rorýsi v panice přistanou na lesklé ploše, ze které nedokáží vzlétnout (často je to silnice).

Po výbuších pyrotechniky je zvýšený výskyt osiřelých mláďat ptáků i jiných volně žijících zvířat.

Exploze ohňostrojů uvolňují chemické látky znamenající nebezpečí pro lidi i zvířata, poblíž i dále ve směru větru.

Zvířata na souši i na vodě se mohou přiotrávit zbytky pyrotechniky.

Vyplašené ryby vyplavou z úkrytů a jsou sežrány predátory. V zimě mohou zahynout i v důsledku přílišného výdeje energie.

Březí samice zvířat (hlavně zvířat chovaných jako zdroj potravin pro většinu lidí) mohou zmetat (předčasně porodit), slepice mají nižší snášku vajec nebo jsou vejce poškozená.

Zvířata, mláďata si mohou splést pyrotechniku s hračkou.

 

POŠKOZENÍ ZDRAVÍ A PROSTŘEDÍ PRO ŽIVOT

Použitím zábavní pyrotechniky je znečišťován vzduch, voda, půda a zeleň, životní prostředí je kontaminováno jedovatými chemickými látkami.

Kouřový oblak a spad roznáší chemikálie z pyrotechniky  do okolí.  Směs mnoha prvků v prachových částicích: S (síra), Cl (chlór),  K (draslík), Ba (baryum), Mg (hořčík), Sr (stroncium), Cu (měď), Pb (olovo), Sn (cín), Al (hliník), Bi (bismut), Ga (galium), F (fluor),  Si (křemík), Co (kobalt), Ni (nikl), As (arsen), Br (bróm), Ac (aktinium), Rb (rubidium)*.  Mnohé jsou těžkými kovy nebo tvoří další škodlivé sloučeniny po odpálení (oxidy síry, sírany kyseliny sírové, dusičnany, fluorovodík, oxid uhličitý, oxid uhelnatý…). Působí dráždivě, leptají a pálí kůži, sliznice,  oči,  poškozují horní a dolní dýchací cesty včetně plic, poškozují vnitřní orgány (játra, ledviny), trávicí ústrojí lidí i zvířat a živočichů, negativně ovlivňují metabolismus, onemocnění štítné žlázy (sloučeniny chlóru).  Mají karcinogenní (rakovinotvorné) účinky, poškozují nervové a oběhové soustavy a rozmnožovací orgány.

 

Prachové částice s chemikáliemi kontaminují půdu a také VODU, která je nezbytná pro život. Např. baryum (zbarvující plameny do zelena)  při styku s vodou působí toxicky. Další těžké kovy, především olovo, se akumulují v tucích, ohroženy jsou ryby a další živočichové, kteří potřebují vodu ke svému životu (vodní ptáci, nutrie, bobři, ondatry a jiní). Vodu kontaminují sloučeniny chlóru (chloristany). Zabraňují  vstřebávání jódu a způsobují disfunkci štítné žlázy. Zvýšený obsah oxidů síry a dusíku je příčinou kolísání pH v mělčích vodách. Oblak s jedovatými částicemi se může dostat vysoko a v ovzduší přetrvá několik dní.

Měření  nárůstu hodinových koncentrací prachových částic poslední den a noc v roce ukazují koncentrace mnohonásobně vyšší  oproti limitům.

Doporučujeme např. tuto zprávu Českého hydrometeorologického ústavu z Brna

 

Hluk, otřesy, vibrace a světlo jsou další negativní součástí  této bezohledné „zábavy“.   Otřesy a výbuchy bombardují naše životní prostředí, zvláště při několikahodinovém útoku pyrotechnikou na Silvestra. „Zábavní“ pyrotechnika může vydávat hluk v hodnotách 170 až 190 dB, hranice poškození lidského sluchového ústrojí je 75 – 80 dB, hranice poškození sluchu zvířat je ještě nižší.  Významné je také světelné znečištění.

Při odpalování zábavní pyrotechniky dochází ke zranění odpalovačů a lidí v okolí.

 

Žádná sláva, ale BOMBOVÝ ÚTOK

Exploze „zábavní“ pyrotechniky mohou dosahovat hodnoty 190 dB. To je o 110 – 115 dB více než začíná poškození lidského sluchového ústrojí (75 – 80 dB) a hranice poškození sluchu zvířat je  ještě nižší. U zvířat, která jsou příliš blízko výbuchů, může dojít k popáleninám a poškozením očí. Hluk, který pyrotechnika způsobuje je vyšší než startující letadlo (120 – 130 dB) nebo hluk motorky či sbíječky (okolo 100 dB).

 

Příklady hlasitosti zvuků (Zdravotní ústav se sídlem v Brně, PhDr. Zdeňka Židková )

Zvuk Hlasitost v dB Zvuk Hlasitost v dB
šum listí 20 motorová vozidla 90
pouliční hluk (normální) 50 pneumatická sbíječka 100
hlasitý hovor 60 startující letadlo 120
silně frekventovaná ulice 70 práh bolestivosti 130
velmi silná reprodukovaná hudba 80 petardy 170

 

LEGISLATIVA A „ZÁBAVNÍ“ PYROTECHNIKA/ PORUŠOVÁNÍ ZÁKONů

„Zábavní“ pyrotechniku definuje zákon č. 206/2015 Sb. : zákon o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi a o změně některých zákonů (zákon o pyrotechnice).  Ve svém § 4 –  Kategorie pyrotechnických výrobků, uvádí: (2) Pyrotechnické výrobky se zařazují do těchto kategorií:  a) zábavní pyrotechnika do kategorie F1, F2, F3 nebo F4)

O současném stavu s porušováním zákonů při použití „zábavní“ pyrotechniky se příliš neví. Přitom je porušováno hned několik předpisů naráz,  podle zákona o ochraně přírody a krajiny dochází k jeho porušení při každém odpálení. Jsou to zejména tyto zákony: zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (především rušení ptáků a chráněných živočichů); zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích (rušení nočního klidu, výtržnosti, veřejné pohoršení), Občanský zákoník – zákon č. 89/2012 Sb.; zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání (dochází k utrpení a týrání zvířat); zákon o myslivosti (rušení zvěře); zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a jeho nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací (překročení hlukových limitů);  zákon č. 133/1988 Sb., o požární ochraně (riziko vzniku ohně).

Tyto zákony lze využít i preventivně před pořádáním akce s odpalováním „zábavní“ pyrotechniky a také v rámci postihu této škodlivé činnosti.

Další informace k legislativě, jaké zákony mohou být porušovány (stav 2018 – 2019).

 

„Zábavní“ pyrotechnika zvyšuje riziko požáru.

 

„Zábavní“ pyrotechnika je výráběna hlavně v rozvojových zemích.  V jakých podmínkách je pracovníky, nevolníky, vyráběna? Jsou dodržovány bezpečnostní standardy, pracují i děti?

 


ČLÁNKY V TIŠTĚNÝCH MÉDIÍCH

časopis Tučňák, pro MČ Praha 4, 12/2019, Na konci roku myslete také na zvířata!

časopis Ochrana přírody č. 6/2019, Vliv zábavní pyrotechniky a ohňostrojů na ptáky

 


CO LZE DĚLAT? Pokud se nejedná o útok pyrotechnikou na přelomu roku

 • Obraťte se na vaši obec, město a iniciujte vznik obecní vyhlášky podstatně regulující a omezující pořádání ohňostrojů a použití ZP obecně.
 • Sdělte svým zastupitelům, že si nepřejete, aby platili pořádání ohňostrojů z veřejných peněz.
 • Jste-li svědkem konání ohňostroje nebo používání rušivé ZP, ohlaste to vždy na Policii ČR nebo Městskou policii a trvejte na prošetření. Viz níže Legislativa.
 • Nebojte se šířit informace o vlivu užívání ZP na přírodu, zvířata i člověka. Často lidé ZP používají, protože o krvavých důsledcích své zábavy nic netuší. Mnohdy je jim to „jedno“ a vědomě škodlivě jednají.
 • Vaše zvíře vám důvěřuje, nesete za něj odpovědnost. V kritické době jej neopouštějte, zůstaňte s ním doma, uklidňujte ho! Nechte znít nahlas příjemnou hudbu nebo příjemný pořad v TV. Je-li zvíře hodně citlivé, poraďte se předem s veterinářem o aplikaci uklidňujícího prostředku (např. Sedalin pro psy, po kočky, bohužel, medikament není).

 

POLICIE ČR

Policie je jedinou institucí, která má možnost a legislativní oporu pro okamžitý zásah proti škoditelům. Může vyzvat rušitele k prokázání totožnosti, vyzvat rušitele k ukončení jednání, může požadovat vydání pyrotechniky, požadovat vysvětlení, …. více zde v souboru

Pravomoci Policie ČR

 

OBEC

Střílení a odpalování „zábavní“ pyrotechniky, pořádání ohňostrojů není ve veřejném zájmu. O přínosu nebo užitku ZP nelze vůbec mluvit. Obce mohou přijmout obecně závaznou vyhlášku, která může významně omezit a regulovat použití ZP, např:

– stanovit zákaz použití ZP ve veřejných prostranstvích v obci, které jsou plochami veřejné zeleně nebo veřejného parku, vyznačenými v plánku

– stanovit zákaz použití ZP v okolí obytných domů od 17h do 7h, kromě noci 31. 12.

– stanovit zákaz použití ZP na veřej. prostr. v obci od 17h do 7h, kromě určitých míst a 31. 12.

NÁVRH OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY (2019)

 

 OBČANÉ

– Mohou přivolat okamžitě Policii ČR, jsou-li svědky odpalování ZP a pravděpodobného k porušování zákonů. Požádat policisty/policii písemně o sdělení informace, jaká opatření byla provedena a zda-li bylo kladně rozhodnuto o zahájení řízení o spáchání přestupku se škoditelem.

– Mohou pořizovat důkazy (fotit, natáčet), mít další svědky, je-li postiženo zvíře, které lze odvézt k veterináři, učinit tak a převzít si přesné odborné veterinární vyjádření.

– Mohou předkládat podněty na podezření ze spáchání přestupku dotčeným orgánům.

– Mohou žádat svoji obec, aby přijala vyhlášku omezující použití ZP.

– Mohou požádat svoji obec, aby neprováděla ohňostroje a podobné pyrotechnické akce, které by byly hrazeny navíc z obecního rozpočtu.

– Mohou požádat obec aby osvětově působila.

– Případně si mohou zajistit měření hluku a vibrací odborné firmy na danou dobu.

– Mohou informovat o škodlivosti ZP.


 

Bombardování „zábavní“ pyrotechnikou 31. 12. 2018 v Praze Chodově

https://www.youtube.com/watch?v=J0E2KQHMoxo

https://www.youtube.com/watch?v=wR2HhvgPjFg

https://www.youtube.com/watch?v=2l3YCchImWU

 

Bombardování v podhorském městě v roce 2011 a 2013

https://www.youtube.com/watch?v=dacbtcZhx7s

https://www.youtube.com/watch?v=K020aJEsXys

 

 


 

ZKUŠENOSTI ZÁCHRANNÝCH STANIC PRO VOLNĚ ŽIJÍCÍ ZVÍŘATA

 

Záchranná stanice  v Praze:

labut2Během Silvestra 2013 pracovníci stanice přijali 4 labutě, všechny narazily do tramvajového vedení nad pražskými mosty (Praha 1). Následující den narazila do tramvajového vedení další labuť. Stanice přijala od ledna do října 2014 celkem 78 labutí, z toho 57 bylo zraněno v důsledku nárazu do tramvajových trolejí. Informace poskytla Ing. Zuzana Pokorná, Záchranná stanice Lesů HMP pro volně žijící živočichy (Praha – Jinonice)

 

Záchranná stanice pro veverky Pinky, Petr Soukup:

„Veverky jsou stresované, hluk je samozřejmě děsí. „Štěstí“ ale mají v tom, že to jsou striktně denní tvorové. A protože ohňostroje bývají za tmy, jsou již veverky v hnízdech a hluk v nich přečkají. Komplikovanější to je ale s bouchacími kuličkami či jinou pyrotechnikou používanou za dne v parcích či v lese. Rizikovveverkaou skupinou jsou mláďata veverek ve věku 6 až 8 týdnů, která se sice již opatrně sama pohybují v těsném okolí hnízda, ale jsou ještě plně závislá na mateřském mléku. Na jakýkoli hluk reagují panickým útěkem, a vzdálí-li se při něm od hnízda, nedokáží najít cestu zpět a zemřou hlady.“ (pozn.: veverky mohou mít mláďata 2 – 3x za rok, v ohrožení jsou podzimní mláďata)

 


 

PIŠTE NÁM VAŠE ZKUŠENOSTI/POSÍLEJTE ZÁBĚRY S REAKCEMI ZVÍŘAT/A ZÁBĚRY POUŽITÍ PYROTECHNIKY – s.pro.zvirata@spolecnostprozvirata.cz

 

INFORMUJME VEDENÍ OBCÍ, MĚST, POLICII, MLÁDEŽ, ŠKOLY, CIZINCE o škodlivosti zábavní pyrotechniky.

Posílejme informace do místních zpravodajů, novin,  webů, facebooků.

ROZŠIŘUJME letáky – na výše uvedená místa a těm, kteří pyrotechniku často používají PLAKÁT KE STAŽENÍnebo prodávají.

 

ZJIŠŤUJME si předem, jak může konkrétně zasáhnout městská nebo státní policie v našich obcích.

JEDNEJME s vedením obcí, měst a se zástupci policie.

ŽÁDEJME poslance a senátory, aby zakázaly prodej zábavní pyrotechniky. Jen omezování vyhláškami nestačí. Použití „zábavní“ pyrotechniky je již desítky let v rozporu s mnoha zákony a v praxi je stále široce odpalována.

ŽÁDEJME OSTATNÍ, VČETNĚ CIZINCŮ ZDE ŽIJÍCÍCH, ABY SE VYHNULI POUŽITÍ PYROTECHNIKY!

 


Doplnění 1)   Na co má hluk vliv v organismu člověka?

 • na tep a krevní tlak
 • na hladinu cukru v krvi
 • na hladinu inzulínu v krvi
 • na hladiny stopových prvků, zvláště hořčíku
 • na prokrvení periferií těla, prokrvení kůže
 • na pohybovou kordinaci
 • na zrakové funkce – snižuje schopnost vnímat podněty na okraji zorného pole
 • na paměť – zhoršuje schopnost vštípívosti a vybavování poznatků
 • na pozornost – rozptyluje pozornost
 • na myšlení – zhoršuje schopnost tvůrčí a strategické práce
 • na únavu
 • na emoční stavy – agrese, podrážděnost
 • na imunitní systém – snižuje obranyschopnost
 • na vnímání stresu – zvyšuje riziko chorob ze stresu (žaludeční vředy, infarkty apod.)

 

zdroj: Zdravotní ústav se sídlem v Brně, PhDr. Zdeňka Židková

http://www.enviweb.cz/clanek/hluk/54095/zabijak-hluk

http://iforum.cuni.cz/IFORUM-4462.html

 

 


Doplnění 2)

EVROPSKÁ VELKOMĚSTA ZAKÁZALA POUŽÍVÁNÍ ZÁBAVNÍ PYROTECHNIKY

Komentáře jsou uzavřeny.